Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Nyt Europæisk enhedspatent giver større juridisk sikkerhed og lavere omkostninger

25. september 2013

24 af 27 EU-lande har nu tilsluttet sig den nye Europæiske Patentmyndighed (EPO), som fremover sikrer en patentjuridisk gyldighed i alle de deltagende lande – uden yderligere oversættelse af patentteksten og ved betaling af kun ét samlet årsgebyr.

Det har længe været den generelle holdning, at det nuværende system og den juridiske struktur for udstedelse og opretholdelse af patenter i Europa er både dyr for indehaveren – og juridisk uforudsigelig, fordi nationale domstoles afgørelser i krænkelsessager ofte har været i modstrid med hinanden.

Derfor har indførelsen af et europæisk enhedspatent til formål at gøre patenteringsprocessen mindre omkostningstung og forenkle proceduren i forbindelse med krænkelse, så den juridiske sikkerhed øges. Spanien og Italien er de eneste medlemslande, som har valgt at afstå fra aftalen. Polen har valgt at afvente med at tiltræde aftalen, indtil det er klart, hvordan andre medlemslande har valgt at implementere aftalen. Den skal efter planen træde i kraft i 2014.

Hvordan fungerer det europæiske enhedspatent?
Enhedspatentet vil blive udstedt på engelsk, fransk eller tysk af den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og have juridisk gyldighed i alle de lande, der har underskrevet aftalen – uden yderligere oversættelse af patentteksten og kun ved betaling af et samlet årsgebyr.

Dette er en markant forenkling af det nuværende europæiske patentsystem, hvor patentet skal valideres, dvs. sættes i kraft og fornyes i hvert enkelt land efter udstedelse.

Det overordnede formål med det nye system er dels at reducere omfanget af de krævede oversættelser, dels at lægge afgørelsen af alle tvister om håndhævelse hos én enkelt domstol. Enhedspatentet vil således fungere som et enkelt patent, der skal opretholdes, overdrages, opgives eller omstødes som en samlet enhed – med virkning i samtlige deltagende lande.

Muligheder og strategier?
Når aftalen om enhedspatentet er endelig, vil indehaveren have tre muligheder efter udstedelsen af et europæisk patent; at

  1. validere det europæiske patent i henhold til den gældende fremgangsmåde, dvs. validering i de EPC-medlemslande, hvor der ønskes beskyttelse (følgelig ingen enhedsbeskyttelse).
  2. vælge et enhedspatent, der dækker de af aftalen omfattede EU-lande (dvs. ingen individuel validering som i dag), eller
  3. vælge et enhedspatent samt validering i individuelle EPC-medlemslande, der ikke er omfattet af aftalen om enhedspatent (f.eks. Norge, Spanien, Tyrkiet, Schweiz etc.)

Det betyder, at enhedspatentsystemet ikke vil erstatte det nuværende system i relation til udstedelsesprocessen. For så vidt angår de EU-lande, der er omfattet af aftalen, skal en indehaver imidlertid vælge et af de to systemer, da dobbelt patentering ikke er tilladt i de lande.

Det vil dog være muligt at kombinere begge strategier, når der vælges et enhedspatent for de EU-lande, der har tiltrådt aftalen – og almindelig europæisk validering for de andre EPC-lande, der ikke er omfattet af enhedspatentet (dvs. lande, hvor aftalen ikke er blevet ratificeret, eller der ikke er medlem af EU).

På nuværende tidspunkt vil enhedspatentet ikke dække lande, der ikke er medlem af EU: Schweiz, Norge, Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Serbien og Tyrkiet.

Vigtige overvejelser om geografi, økonomi og jura
Som (fremtidig) patentindehaver skal du nøje overveje hvilke områder, du søger beskyttelse i, før du vælger strategi og de omkostninger, den forventes at indebære.

I modsætning til det nuværende europæiske patentsystem kan indehavere af et enhedspatent ikke udvælge enkelte områder, hvor de vil søge beskyttelse, da det nye patent automatisk dækker alle lande. Der vil være krav om at betale omkostningerne ved at få et enhedspatent udstedt og opretholdt, selv hvis beskyttelse ikke er nødvendig i de fleste af medlemslandene.

Derfor kan det vise sig at ansøgere, der kun ønsker en begrænset geografisk dækning, i praksis vil få en mere økonomisk løsning ved at vælge det traditionelle, nuværende europæiske patent eller nationale patenter. Større virksomheder, der har brug for bred geografisk patentbeskyttelse i hele EU, og som sandsynligvis kan imødese krænkelsessager, vil sikkert se det nye system som mere effektivt.

Patentindehavere bør også nøje overveje, om deres gældende europæiske patenter skal være omfattet af det fælles system til behandling af patentretssager (hvor sager afgøres af den fælles europæiske patentdomstol) – eller om de skal vælge en national retssagsmodel ved at fravælge enhedspatentet. Ved retstvister kan det vise sig, at håndhævelse på ét eller to vigtige markeder bedre kan betale sig end at gennemføre en retssag, der dækker hele Europa. Indtil en endelig gebyrstruktur for den fælles europæiske patentdomstol er fastlagt, kan det være vanskeligt at vurdere den enkelte virksomheds situation ordentligt.

Vurdér patentporteføljen nu
Allerede på nuværende tidspunkt vil det være hensigtsmæssigt, at man vurderer sin patentportefølje og nuværende patentstrategi – for at afveje den geografiske patentbeskyttelse i forhold til omkostningerne og effekten af både det nuværende og fremtidige patentsystem.

Vil det nye enhedspatent eksempelvis give din virksomhed en mere økonomisk strategi til dækning og beskyttelse i vigtige områder? Eller vil det være mere effektivt at fortsætte med at anvende en strategi, der omfatter direkte nationale/europæiske ansøgninger?

Hvad vil konsekvensen være for dine verserende og/eller fremtidige europæiske patentrettigheder, hvis du vælger enhedspatentet? Er det hensigtsmæssigt at have en centraliseret retssag, hvor du risikerer at tabe en krænkelsessag eller at miste dine patentrettigheder i hele EU? Og vil tilvalget – eller fravalget – af beskyttelse via enhedspatentet kompromittere eller styrke din patentportefølje?

Tidspunktet er idéelt
Har din virksomhed endnu ikke udarbejdet en europæisk indleveringsstrategi, er tidspunktet lige nu idéelt. Tag vores eksperter med på råd, når du vil sikre dig den mest effektive strategi og optimale dækning for din virksomhed.

Planlægger du at handle på det europæiske marked, er det essentielt at have effektiv patentbeskyttelse og styr på håndhævelsesstrategien.

Har du spørgsmål om det nye europæiske enhedspatent – eller ønsker du at drøfte din virksomheds patentportefølje og strategi – er du meget velkommen til at kontakte os.