Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Blokering af kopimøbel hjemmeside

10. marts 2015

Endnu en sag om immaterialretskrænkelser på internettet får konsekvenser. Sø- og Handelsretten har i en kendelse af 11. december 2014 påbudt Telia at blokere for deres kunders adgang til kopimøbelhjemmesiden www.interioraddict.co.uk.

På grund af en aftale i telebranchen vil dommen betyde, at alle kunder hos et dansk teleselskab vil få blokeret deres adgang til hjemmesiden.

Tidligere dom kunne ikke stoppe salget af kopimøbler
Tilbage i maj 2014 fastslog Sø- og Handelsretten i en anden dom (omtalt i Chas. Hudes nyhedsbrev juni 2014 ), at Interior Addict på deres hjemmeside krænkede sagsøgernes immaterielle rettigheder. Det har sidenhen vist sig, at denne dom ikke har kunnet stoppe Interior Addict, og at kopimøblerne således forsat blev markedsført fra hjemmesiden og solgt til kunder i Danmark.

De relevante regler
Det følger af Infosoc-direktivet, at rettighedshavere kan kræve nedlagt forbud mod internetudbydere, hvis tjenester anvendes af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder.

Det følger endvidere af retshåndhævelsesdirektivet, at medlemsstaterne skal sikre, at rettighedshavere har mulighed for at ansøge om udstedelse af påbud til en mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes af en tredjemand til at krænke intellektuel ejendomsrettighed.

Sø- og Handelsrettens dom
Sø- og Handelsretten fandt, at Telia ved at give sine kunder adgang til hjemmesiden www.interioraddict.co.uk medvirkede til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af værkerne for almenheden i Danmark. På denne måde kunne hjemmesiden anvendes af tredjemand til at krænke sagsøgernes rettigheder.

Da produkterne, der krænkede sagsøgernes rettigheder, udgjorde en væsentlig del af varesortimentet på hjemmesiden, fandtes blokering af hjemmesiden ikke i unødigt omfang at ville fratage internetbrugernes adgang til retmæssig information. En blokering af www.interioraddict.co.uk ansås derfor at være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Rettighedshaveres alternative muligheder for at bringe krænkelser til ophør
På trods af at sagsøgerne havde en retskraftig dom fra 2014 over Interior Addict, kunne salget af kopimøblerne til Danmark ikke stoppes. Nærværende afgørelse er et godt eksempel på, hvordan rettighedshaver alligevel kan beskytte sine rettigheder gennem en blokering af den hjemmeside, hvorfra krænkelserne foregår. På denne måde kan krænkelsen effektivt stoppes gennem en dom i Danmark, således at rettighedshaver ikke er nødsaget til at søge fuldbyrdelse i det pågældende land, hvor krænker udøver sin virksomhed.