Forretningsbetingelser

Download forretningsbetingelser

En del af Chas. Hude A/S rådgivere er advokater. Chas. Hude A/S er ikke en advokatvirksomhed, og er derfor ikke er omfattet af reglerne for advokatvirksomhed og er heller ikke underlagt Advokatrådets tilsyn. Der henvises endvidere til Chas. Hude A/S’ alm. forretningsbetingelser herom.

Forretningsbetingelser
Vores forretningsbetingelser er grundlaget for vores gode samarbejde med jer. De opstiller retningslinjerne for Chas. Hude A/S' arbejde for jer, medmindre andet er aftalt.

Siden etableringen i 1896 har Chas. Hude været baseret på ordentlighed, hvilket betyder, at vi har en høj etisk standard i forhold til kunder, hinanden og omverdenen, og at vi handler ansvarligt.

Chas. Hude er en full-service IPR-rådgivningsvirksomhed, som yder helhedsrådgivning inden for alle aspekter af IPR.

Vision
Som ledende ekspert og trusted advisor øger vi i samspil med kunden værdien af deres virksomhed – og sætter nye trends for IPR-branchen.

Mission
Chas. Hude blev grundlagt i 1896, og er den optimale rådgiver for alle innovative virksomheder og professionelle rådgivere. Vi hjælper vores kunder med at kapitalisere deres aktiver og sikre deres IPR-rettigheder – såvel strategisk som på det operationelle niveau.

Vi har IPR- og juridisk ekspertise især inden for informations- og maskinteknologi, software, life science og forbrugsgoder.

Vi bygger på vores højt kvalificerede medarbejderes ekspertise støttet af enestående digitale løsninger. Vi eksisterer for, og excellerer i, at levere kundetilpasset helhedsrådgivning.

1. indledning og arbejdets omfang
Vi bestræber os på at give vores kunder den bedste rådgivning og service inden for IPR. Vi gør os umage med at lytte til vores kunders behov, så vi kan give den rådgivning, som er nødvendig, til rette tid og i rette omfang.

Professionel ekspertise, nøjagtighed og kvalitet kombineret med stærkt personligt engagement for at finde de rigtige løsninger er de kvaliteter, der karakteriserer Chas. Hude.

Vores udgangspunkt er altid strategisk rådgivning. Det betyder, at IPR er mere end beskyttelse af viden og innovation via rettigheder såsom patenter, varemærker, design, ophavsret og brugsmodeller. For os drejer IPR sig også om at bruge – og kommercialisere – tekniske opfindelser og forretningskendetegn.

Vi har et stort internationalt netværk og samarbejder med lokale agenter i mere end 150 lande. Vi samarbejder bl.a. med dem, når vi repræsenterer jer ved de nationale myndigheder over hele verden. Vores forhold til dem er blevet udviklet gennem mange års samarbejde og tillid.

2. Instruktioner
Vi aftaler løbende arten af vores IPR-arbejde og omfanget af hver opgave.
For at kunne overholde officielle frister fastsat af patent- og varemærkemyndigheder er vi afhængige af at få rettidige, entydige og fuldstændige instruktioner og information fra jer. Manglende overholdelse af officielle frister kan medføre uigenkaldeligt tab af rettigheder.
Chas. Hude er ikke erstatningsansvarlig for tab af rettigheder som følge af manglende eller mangelfulde instruktioner. Vi vil informere jer om alle officielle frister og oplyse, hvilke instruktioner der er nødvendige i den forbindelse.

I hastesager vil vi påbegynde vores arbejde på basis af mundtlige instruktioner. Vi skal dog have skriftlige instruktioner eller skriftlig bekræftelse, hvis en ansøgning skal trækkes tilbage eller bortfalde eller i sager, hvor Chas. Hude har udlæg på jeres vegne, f.eks. ved indlevering af nye ansøgninger og ved instruktioner til udenlandske samarbejdspartnere, hvor der påløber lokale gebyrer.

På forespørgsel fra jer vil vi udarbejde prisestimater for vores arbejde. Estimaterne vil blive beregnet ud fra vores til enhver tid gældende prisliste og dagens valutakurser og skal kun opfattes som overslag og er derfor ikke bindende. Omstændigheder, som vi ikke er herre over, kan påvirke de faktiske omkostninger, og særligt i tilfælde, hvor omkostningerne er baseret på medgået tid, kan arbejdets omfang ikke altid forudsiges nøjagtigt.

Vi vil anerkende jeres instruktioner i alle sager.

3. Honorarer og betalingsbetingelser
Alt vores arbejde afregnes i henhold til vores gældende timetakster og standardhonorarer jf. vores prisliste. Debiterbart arbejde omfatter f.eks. al rådgivning, telefonsamtaler, korrespondance ang. frister samt håndtering af korrespondance, som vi modtager i vores egenskab af jeres IPR-rådgiver.

Vi viderefakturerer også alle udlæg, f.eks. officielle gebyrer, administrationsgebyrer og honorarer til vores udenlandske samarbejdspartnere.

Vores betalingsbetingelser er 30 dage netto fra fakturadatoen.

Hvis vores kreditbetingelser ikke overholdes, vil vi sende rykkere og forbeholder os ret til at kræve renter i overensstemmelse med renteloven. Vi forbeholder os endvidere retten til at indstille alt arbejde på jeres sager, indtil eventuelle udestående fakturaer er blevet betalt.
I visse sager stiller vi krav om forskud, før vi udfører en ordre.
Vi kan også kræve betaling af forskud til dækning af visse udlæg, f.eks. gebyrer til udenlandske patent- og varemærkemyndigheder og udgifter for arbejde udført af vores udenlandske samarbejdspartnere.

Til dækning af det arbejde, der er forbundet med administration og finansiering af udlæg i udenlandsk valuta og til dækning af vores risiko, tillægger vi et honorar eller procenttillæg ved viderefakturering. På grund af dette honorar eller procenttillæg pålægges der moms på det viderefakturerede beløb.

4. Offentliggørelse, fortrolighed og insiderviden
Vi forpligter os til ikke at videregive information til tredjemand, som vi har produceret eller fremskaffet i forbindelse med vores samarbejde, udover i de nedenfor anførte situationer: Vi holder alle jeres forretningsoplysninger fortrolige og forpligter os til:

  • kun at anvende jeres forretningsinformationer med det formål at udføre vores arbejde på jeres vegne
  • ikke at gøre nogen som helst kommerciel brug af jeres forretningsoplysninger uden jeres udtrykkelige skriftlige samtykke
  • kun at videregive jeres forretningsoplysninger til vores medarbejdere, samarbejdspartnere og myndigheder, der har behov for disse oplysninger til brug for opgaven.

Ovenstående retningslinjer for hemmeligholdelse finder ikke anvendelse eller ophører med at finde anvendelse på forretningsoplysninger, der

  • er blevet offentliggjort
  • allerede var i vores besiddelse forud for anskaffelsen via jer
  • var modtaget fra tredjemand, som ikke var kommet i besiddelse af oplysningerne direkte eller indirekte via jer.

Alle vores medarbejdere er underlagt særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning, der forbyder videreformidling af insiderviden om børsnoterede virksomheder og begrænser handel med værdipapirer i børsnoterede virksomheder.

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt, og alle henvendelser til os behandles fortroligt. Vi sikrer os, at vores medarbejdere følger branchens etiske regler og Markedsføringslovens paragraf 10.

5. Sagsakter
Vores sagsakter forbliver vores ejendom til enhver tid.

6. E-mailkommunikation
Vi vil fortrinsvis kommunikere med jer via e-mail, medmindre vi får andre instruktioner fra jer.
E-mailsikkerheden kan ikke garanteres på grund af transmission via et offentligt netværk. Hvis I foretrækker ikke at benytte e-mails til udveksling af oplysninger, eller hvis I ønsker emails krypteret, så giv venligst besked.

7. Samarbejdets ophør
Samarbejdet kan til enhver tid opsiges af begge parter.
Vi forbeholder os ret til at bringe vores samarbejde til ophør i tilfælde af en eventuel interessekonflikt.

I tilfælde af, at vores samarbejde bringes til ophør enten af jer eller af os, er vi berettiget til betaling af honorarer inkl. udlæg og moms, der er påløbet op til samarbejdets ophør, uanset om de er blevet faktureret eller ej.

Hvis I giver os instruktioner til at afgive ansvaret for jeres sager til en anden rådgiver, vil vi fakturere den anvendte tid for dette arbejde.

8. Forsikring og erstatningsansvar
Chas. Hude er underlagt dansk rets almindelige erstatningsregler, men har ikke erstatningsansvar for tab af fortjeneste eller andre indirekte tab, som I måtte lide. Vores professionelle ansvarsforsikring dækker vores almindelige erstatningsansvar som rådgivere. 
Vi er ikke erstatningsansvarlige for vores underleverandører.

9. Lovvalg og værneting
Alt vores arbejde og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk lovgivning.

De danske domstole er værneting i forbindelse med retskrav eller tvister.

Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 1. december 2017.

Ingen væsentlige ændringer til ovenstående forretningsbetingelser er gyldige uden direktionens skriftlige samtykke.

København, den 1. december 2017